Traditionella färger

Traditionella färger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. Ännu på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgerna vid såväl nymålning som ommålning. Även idag är det ofta lämpligt att använda dem.

De äldre färgtyperna är många gånger fördelaktiga ur både teknisk och ekonomisk synpunkt. Genom att färgerna använts under så lång tid är deras egenskaper väl kända. Man vet hur de fungerar tekniskt, hur de åldras och hur de skall renoveras.
I äldre miljöer är det även historiskt riktigt att hålla sig till traditionella färger.

Kunskaperna om hur man skall använda äldre färgtyper är emellertid dåligt spridda och lättillgänglig litteratur saknas inom området. Vid beskrivningar av de olika målningsutföranden förekommer främst information som rör nymålning. Med denna information vill vi ge dig en sammanfattande orientering om tillredning och målning med de färger som förr var brukliga. Tonvikten har lagts på underhålls- och renoveringsmålning.

Vid användning av dessa informations sidor är det viktigt att komma ihåg att en skriftlig information inte kan ersätta praktiskt förmedlat hantverkskunnande. De redovisade recepten och behandlingsmetoderna ger också endast vissa basfakta. I en konkret situation måste tillvägagångssättet nyanseras. Man måste förutom de tekniska bedömningarna även ta hänsyn till det hus i vilket måleriet ingår, den tidsepok som representeras och till lokala särdrag.

Varje byggnad har vid sin tillkomst eller vid upprustnings- och ombyggnadsarbeten målats med tidstypiska färgställningar, material och metoder....   Läs mer här!

Klicka här för att läsa om slamfärg.

Att måla med linoljefärg var redan under 1500-talet en väl beprövad teknik. Färgen kom ända in på 1950-talet att bli den helt dominerande färgtypen.... Läs mer här!

Linoljefärg har använts för utvändig målning sedan 1700-talet. Färgen blev vanlig i samband med att timmerhusen...
Läs mer här!

På vår hemsida kan du även läsa mer om