Rödfärg / Slamfärg

Slamfärg är en av de äldsta och samtidigt den mest använda färgtypen i vårt land. Med slamfärg avser vi vanligen rödfärg, men slamfärg har också förekommit i andra kulörer. Rödfärgen användes på 1600- och 1 700-talen främst på högreståndshus, men kom under 1800-talet framförallt att bli landsbygdens husfärg. Den röda stugan med vita knutar blev något av nationalsymbol för Sverige under början av 1900-talet och användningen av slamfärg nådde sin kulmen. Röd slamfärg är fortfarande en av de allra bästa utomhusfärgerna för trähus.

Innehåll
Slamfärg består av råg- eller vetemjölsklister, vatten, järnvitriol, pigment och eventuella tillsatser av linolja. Klistret är färgens huvudbindemedel. Traditionellt har rågmjölsklister använts. 1 dagens fabriksblandade slamfärg har rågmjölsklistret regel ersatts med vetemjölsklister. Förr var det vanligt att olika tillsatser typ tran, sillake etc. tillsattes färgen. Idag tillsätts ibland i stället en mindre mängd linolja, för att förbättra bindförmågan. Andelen linolja får dock inte överskrida 8 volymprocent. Tillsatsen av järnvitriol anses ha viss konserverande effekt på träet.

Egenskaper
Slamfärger är billiga och miljövänliga täckande färger med ett matt utseende. De är vattenspädbara och är lätta att stryka. Slamfärger är fuktgenomsläppliga. De skyddar till viss del även träet mot nedbrytning.
Färgtypen fäster bra på ohyvlat virke. På hyvlat virke är däremot vidhäftningen sämre. Slamfärg, framför allt den mättat röda färgen, har lång livslängd. I jämförelse med alla tillgängliga färgtyper är slamfärgen den i särklass underhållsvänligaste. Det är bara att borsta och måla om.

Falu Rödfärg

Rea:
435 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
970FAL
Antal:
Falu Rödfärg från Falu Gruva. Produkten har tillverkats sedan 1764. Falu rödfärgpigmentet innehåller koppar, zink, kiselsyra, järnockra plus ytterligare 16 naturliga mineraler vilka ger färgen dess unika egenskaper.
Industritillverkad slamfärg
Fabriksblandad slamfärg kan köpas färdigtillredd antingen i flytande form, som pasta eller pulver där endast vatten behöver tillsättas. Den industritillverkade slamfärgen innehåller till skillnad mot traditionell slamfärg konserveringmedel för att kunna lagras. Slamfärg i andra kulörer än röd är idag ett intressant produktutvecklingsområde inom färgindustrin.

Det förekommer i handeln många typer av färger med namn som associerar till traditionell rödfärg men som innehåller andra bindemedel och har andra egenskaper än traditionell slamfärg, läs därför alltid innehållsdeklarationen noga och se bl. a. upp för latextillsatser. Vid ommålning med rödfärg bör man observera att kulören kan skilja sig något mellan olika tillverkare.

Applicering
Slamfärg är lätt att stryka, men viktigt är att man inte stryker för tjockt. Fabriksblandad slamfärg kan behöva spädas ut med vatten för att få lämplig strykbar konsistens. Strykningen kan ske i både torrt och fuktigt väder utan att hållbarheten försämras. Man bör dock undvika att måla i starkt solsken. Färgen torkar då mycket snabbt, och det kan leda till sämre vidhäftning till underlaget. Till strykningen användes lämpligen en mindre sk plafondpensel. Förr används i regel en "hornsugga", En traditionell pensel med böjt skaft. Efter strykning rengörs penslarna bäst med tvål och vatten.

Tillredning
Traditionellt tillreddes slamfärgen på arbetsplatsen. Man kokade ihop alla ingredienserna och när slamfärgen svalnat var den klar att stryka. Under de senaste årtiondena tillverkas såväl röd som övrig kulört slamfärg till övervägande del industriellt.

Informationsfilmer om slamfärg och Falu Rödfärg

Falu Koppargruva Falu Koppargruva

Pigmentet i den röda slamfärgen, rödfärgen, utgörs av järnoxid, som ursprungligen yar en biprodukt vid tillverkning av svavel och alun. Pigmentets färgton kan variera beroende på bränningsgrad.

Järnoxid från Stora Kopparbergs gruva i Falun har varunamnet Falu rödfärg. Detta pigment har varit det vanligaste vid tillredning av traditionell röd slamfärg. Falu rödfärg är sålunda inte en beteckning på röd slamfärg utan för ett rött pigment. För tillredning av slamfärger i andra kulörer kan olika jord- och mineralpigment användas. Vid tillblandning av ljusa kulörer bör zinkvitriol användas i stället för järnvitriol. Järnvitriol kan ge upphov till missfärgning och flammighet i ljusa slamfärger. Ljusa slamfärger är såväl visuellt som tekniskt inte lika tåliga som mörkare.

Recept
För den som vill tillreda röd slamfärg, rödfärg, anges här ett grundrecept som tillämpats sedan 1700-talet. Receptet följde från senare delen av 1800-talet med på locket till rödfärgstunnorna från Stora Kopparberg.
"2 kg järnvitriol löses i 50 liter kokande vatten. 1 lösningen invispas 2 à 2 1/2 kg finmalet rågmjöl, till vilken blandning efter 15 minuters kokning sättes under flitigt omrörande 8 kg rödfärgspigment varefter färgblandningen, sedan den ytterligare kokas i 15 minumter för att sedan vara färdig."

Sprutning av rödfärg har tillämpats sedan 1940-talet på höga och stora byggnader, framför allt på ekonomibyggnader. Metoden lämpar sig bäst för byggnader, som inte har alltför många byggnadsdelar som behöver täckas in och skyddas mot färgstänk. Vid sprutning är risken stor att för tjocka färglager lägges på, vilket kan orsaka krackelering och avflagning. För tjocka lager bildas främst vid vändpunkter vid sprutmålningen och under taksprång.

Nymålning
Behandlingsgång:
1 - 2 ggr strykning
Normalt räcker det med en strykning, men är färgen mycket tunn bör den strykas 2 gånger.

Ommålning
Behandlingsgång:

Avborstning av gammal färg, avdamning, 1 gång strykning. Vid ommålning av tidigare slamfärgade ytor borstas fasaden med stål- eller rotborste så att all lös färg och lavar försvinner. Därefter avdammas fasaden. Spikskallar som rest sig skall före målning slås i. Skadad panel eller rötskadat ändträ bör lagas i med friskt trä. Användes industritillverkad slamfärg bör man se upp så man får samma kulör som tidigare. Speciellt viktigt är detta vid bättringsmålning. Lagningar med nytt virke i en gammal fasad ger alltid ett ljusare intryck till en början, men en utjämning av kulören sker relativt snart. Ibland kan målningen på ilagda partier behöva förnyas efter ett par år.

Att tänka på
Måla aldrig om en slamfärgsmålad yta med annat än slamfärg. Har man en gång bytt till en annan färgtyp t. ex. latex-, alkyd- eller linoljefärg kan man inte måla om med slamfärg även om man avlägsnar den befintliga färgen.
Det förekommer att man tillsätter mindre mängder trätjära till röd slamfärg. Vid ommålning av sådana ytor måste man normalt även fortsättningsvis tillsätta trätjära, för att få lämplig vidhäftning och en jämn kulör.